Baza wiedzy

Ceny energii

Rozważając ceny energii istotne z punktu widzenia  efektywności ekonomicznej inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne, tj instalacje o mocy zainstalowanej nie przekraczającej 50 kWp należy rozważyć czynniki kształtujące ceny w grupach taryfowych,  czyli u odbiorców którzy korzystają z taryf oferowanych przez dostawców energii. Dostawcy energii,  dla grup taryfowych zawierają w cenie energii  różne składniki wynikające z zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Składowymi ostatecznej ceny taryfowej zarządza więc dostawca energii i to od jego skuteczności operowania na rynku zależy efektywność (bądź nieefektywność), która przekłada się na cenę oferowaną w taryfie.

Obecnie w Polsce istnieją cztery podstawowe grupy taryfowe : A,B,C,G, których główny podział wynika z poziomu napięcia sieci z której dostarczana jest energia elektryczna. Uwzględniając powyższe, pod kątem istotności ze względu na rozpatrywanie mikroinstalacji, skupimy się na odbiorcach grup taryfowych C i G – czyli odbierających energię z sieci niskiego napięcia. Taryfy C  i G są przeznaczone dla:

Taryfa G – dla odbiorców indywidualnych czyli gospodarstw domowych

Taryfa C – firm handlowych, usługowych rzemieślniczych oraz drobnej produkcji.

W grupie taryfowej G, dla większości odbiorców, obowiązuje dodatkowo nakaz zatwierdzania taryf urzędowo – przez Urząd Regulacji Energetyki.

Tak więc dla rozważanych podmiotów czyli potencjalnych właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych, cena energii za którą obecnie płacą oni dla dostawcy taryfowemu zależy od 3 głównych czynników:

 1. Cen składników zawartych w taryfach (ceny energii na rynku hurtowym, ceny tzw certyfikatów, praw majątkowych, kosztów środowiskowych, kosztów bilansowania itp).

2. Efektywności dostawcy energii w zarządzaniu portfelem tych składników

3. Przeniesieniem tej efektywności (bądź nieefektywności) do taryf końcowych – oraz dla grupy G dodatkowo zatwierdzeniem taryf przez Urząd Regulacji Energetyki.

W ostatnich latach głównym czynnikiem wpływającym na możliwość znacznego zwiększenia zmienności cen dla odbiorców taryfowych był składnik zawarty w punkcie 1 – a mianowicie ceny energii na rynku hurtowym. Gwałtowne zmiany cen na rynku hurtowym wynikały z kolei z dużej zmienności cen uprawnień do emisji CO2 co w przypadku struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, opartej w głównej mierze na węglu, miało duże przełożenie na ceny energii. Żeby zobrazować skalę zmian na rynku cen uprawnień do emisji CO2 przedstawiono wykres cen  (w EUR na tonę uprawnień do emisji CO2).

 

 

Ceny uprawnień do emisji CO2 w EUR/tonę uprawnień do emisji CO2

Podsumowanie:

Omówienie systemu kształtowania się cen dla obecnych odbiorców taryfowych, do których głównie jest kierowana oferta naszej firmy w zakresie instalacji fotowoltaicznych, miała na celu przedstawienie czynników mających wpływ na cenę energii od dostawców oraz dynamikę zmian występującą na rynkach skorelowanych z cenami energii. Z przedstawionych rozważań wyłania się podstawowy wniosek:

 Inwestycja w instalację fotowoltaiczną, przy obecnie korzystnym systemie wsparć oraz ulg dostępnych na rynku, oprócz bezpośredniej efektywności wynikającej z czasu zwrotu kapitału (przy obecnym systemie wsparcia mikroinstalacji jest to kilka lat), praktycznie uniezależnia potencjalnego inwestora od wszystkich 3 czynników ryzyka cen taryfowych wskazanych w punktach 1-3.

Tel. 726 500 051 | biuro@elfix.pl

Proces realizacji

Realne oszczędności na energii elektrycznej.

Zacznij już dzis!

ELFIX RAFAŁ LEDNIOWSKI
ul. Aleksandra Fredry 6
83-110 Tczew

ELFIX RAFAŁ LEDNIOWSKI
ul. Aleksandra Fredry 6
83-110 Tczew

email: biuro@elfix.pl

Tel. 726 500 051

email: biuro@elfix.pl

Tel. 726 500 051